123array(2) { [0]=> string(7) "flowers" [1]=> string(11) "cornus_alba" } EcoVid
Дождитесь
загрузки файлов
Заявка, была отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся.
Cornus alba "Elegantissima"
Дерен белый
Дёрен белый, также свиди́на бе́лая, сви́да белая, теликра́ния белая (лат. Córnus álba) — вид растений родом из Сибири, входящий в род Кизил (Cornus) семейства Кизиловые (Cornaceae), листопадный кустарник. Сильноветвистый листопадный энтомофильный кустарник до 3 м высотой. Ветви голые тонкие гибкие прямые, к старости дуговидно изогнутые. Цвет коры кораллово-красный, реже красно-бурый или чёрно-красный. Наиболее яркая кора у молодых побегов. Молодые побеги обычно с сизым налетом. Листья супротивные, 2–10 см длиной и 1–7 см шириной, на черешках около 1 см длиной, с тремя — пятью выделяющимися дуговидными жилками. Листовая пластинка эллиптической или широкоэллиптической формы, цельнокрайная, с обеих сторон покрыта коротким прижатым (иногда немного отстоящим) опушением, сверху тёмно-зелёная, снизу сизоватая. Существуют культурные формы с вариегатностью. Цветки собраны в густые щитки 3–5 см в диаметре на концах ветвей. Цветоножки покрыты густым прижатым сероватым и немногочисленным длинным рыжеватым опушением. Чашечка с острыми короткими (0,1–0,3 мм длиной) зубцами широкотреугольной формы. Венчик с четырьмя белыми лепестками широколанцетной формы, 4–5 мм длиной. Плоды — ягодовидные костянки, незрелые — синеватые, при созревании — голубовато-белые, сплюснутые. Косточка косоэллиптическая, утончающаяся к концам. Дёрен белый относится к быстрорастущим, газостойким кустарникам. Довольно теневынослив, но хорошо растёт и при полном освещении.

Ақ көріктал, сондай-ақ ақ свиди́на, ақ сви́да, ақ теликра́ния (лат. Córnus álba) — Сібірден шыққан, Қызыл тал тұқымдасының (Cornaceae) Қызыл тал тегіне (Cornus) кіретін өсімдіктің түрі, түспежапырақты бұта. Биіктігі 3 м дейін көп бұтақты түспежапырақты жәндіксүйгіш бұта. Бұтақтары тақыр жұқа иілгіш түзу, қаусаған кезде доға тәрізді иілген. Қабығының түсі қып-қызыл, сирек қоңыр қызыл немесе қара қызыл. Неғұрлым ашық түсті қабық балауса бұтақтарда болады. Балауса бұтақтарда әдетте көкшіл сұр реңк болады. Жапырақтары алмасқан-жұп, ұзындығы 2 – 10 см және ені 1 – 7 см, шыбықтарда әдетте ұзындығы 1 см, бөлініп шығатын үш – бес доға тәрізді тамыры болады. Жапырақ табақшасы эллипс немесе жалпақ эллипс пішінді, тұтас жиекті, екі жағынан қысқа жаншылған (кейде сәл көтеріліп тұрған) түтіктері бар, үстіңгі жағында күңгірт жасыл, төменгі жағында көкшіл сұр түсті. Көп нұсқалы дақылды нысандары болады. Гүлдері бұтақтардың ұштарында диаметрі 3 – 5 см қалың табақшаларға жинақталған. Гүлсабақтары қалың жаншылған сұрғылт және саны аз ұзын күрең сарғыш түктенумен жабылған. Гүл тостағаншасы қысқа (ұзындығы 0,1 – 0,3 мм) өткір тісшелері бар кең үшбұрыш пішінді. Гүлдің тәжінде ұзындығы 4 – 5 мм кең ланцет пішінді төрт ақ күлтесі болады. Жемістері – жидек тәрізді сүйекжемістер, піспеген кезде – көкшіл, піскен кезде – көкшіл ақ, жалпиған. Дәнегі қиғаш эллипстік, ұштарына қарай жұқара түседі. Ақ көріктал тез өсетін, газға төзімді бұталарға жатады. Көлеңкеге біршама төзімді, бірақ толық жарық болғанда да жақсы өседі.

White dogwood (lat. Córnus álba) —a plant species native to Siberia, part of the Cornus genus of the Cornaceae family, a deciduous shrub. A branchy, deciduous entomophilous shrub up to 3 m tall. Its branches are bare, thin, flexible and straight and start arching upon reaching old age. The bark is coral-red in color, less often red-brown or red and black. Young shoots have the brightest bark color. Young shoots usually have a glaucous bloom. The leaves are subopposite, 2-10 cm in length and 1-7 cm in width, set on 1m long stems with 3-5 pronounced arched veins. The leaf blade is elliptic or wide elliptic in shape with smooth margins, covered from both sides with short pressed (sometimes somewhat detached) pubescence. The leaf blade is dark green on the top and somewhat blue-gray from below. Variegated cultivated forms exist. The flowers are composed in dense corymbs 3-5 cm in diameter on the ends of the branches. The flower stalks are covered by a dense, pressed grayish, rare somewhat long reddish pubescence. The calyx has short sharp (0.1-0.3 mm long) teeth of wide triangular shape. The corolla has 4 white 4-5 mm long broad lance-shaped petals. The fruits are berry-like drupes bluish in color when immature and bluish-white and flattened when mature. The stone is curved and elliptical narrowing towards the edges. White dogwood is a fast-growing gas-resistant shrub, quite shade tolerant but also grows rather well in full light.